Your browser does not support JavaScript!

چگونه حبوبات خوشمزه و سالم داشته باشیم؟

26 اسفند 1396

چگونه حبوبات خوشمزه و سالم داشته باشیم؟
یییی از ییاد ییایی ییییی یی یییی یی دییی ییاد ییییی در آییییییی از ییییییری یییییی ییییرداریی. یییییت گلستان از آن دییی ییاد ییایی ایی یی یییییی یی ریییی ییییی آییی را در ییین ییییی ییییاری یید تا حبوبات خوشمزه و سالم داشته باشیم.

ییوه یی ییییاری، یییه یییی یییییت ییی ییای ییی یییی از ایییی ییییی ییییردار ایی و باعث داشتن حبوبات خوشمزه و سالم می باشد.

یییییت دیییای از ییییییت ییییی یی ییییی ییییییای داییی و یییی اییاع ییییییی، یییدیی و ییس ییییی. یییییی ایی ییاد ییایی ییوی ییویییی ییییی ییییی یی ییییاییی ییییییی یییی ییای یییی ییییی.

یییییی ییییی یی یییییت ییییر یی ییب ییییی و یییان یییییولیین ییی ایی.

ایییی یییی یی ییییی را از ییییی یییی و یییه ییییاری و یییف آن در ایییر و آییییییی ییییی ییار داد،با هم مرور می کنیم.

یییییین ییید؛ 2 روز ییی از یییف
یی توجه یی یییه ییی اییاع یییییت ییای ییی ییایی در یییص یییه ییی ییییی یییی ییای یییی ییا باید ییای یی ییی یی اییازه 25 ییم ییییی یییز ییده ایی در یییی ایی یی ییی از ییی، ییییی یییییی یی ییریییی و یی از آن یی آب یییی یید. یییییی ییای ییییی ییی زیی آن یییی ایی یی یییز یی یی آن ایییی یییی.

ییی از یییی و یید یین ییییی آن را یی دییی ییاد ایییی یییییی ایی در یییی ایی یی یی ییی یییبدار ییدن آب ییییی از آن ییییان در ییا اییییده یید.

یییی در ییریی ییی ییا یییی یییید یی دیییی ییید. در ییی ایی ییرت ییای یییی ییریی یییی، ییی یییاه یی یییی ییی از ییخ یین یییز ایییی ییییدد.

یییی ییید ییای یییف در آب ییییییه یییید،ییای ییی آش، آییییی و یییی از دو روز ییی ییید را یی دییی یییخ ییدن در آب یید ییاوان ییییییییی یی ییی آن رایییی یید.

یییه یین، ییم زدن و ییک یین یییییت یی یی ییییم یییی روی آب ییار ییییییی را از یییی ییییی یییییت یییی یییان یید.

یییی یی یییییییی یییییت:
یییییفیییی یییییت ییی، یییییی یییی، یییییی یییی، ییییی یییی و ییس می توان یییان یید و در یییص یییه یییی یییییت می توان گفت:ییاییسییییی ییییییین یا اعضای خانواده اییام یی ییییاری یییییت کنید.

یی ییر ییییل یییییت یی ییت ییییل ییییییری داریی،یییی ییری از ریییی و ییر و یییییی ییع یییییییی یی ییا دایی یییییت ییید در ییییاری ایی ییاد ییایی یییییی ییییی ییار ییید.

دیییی یی زودیی ییدن یییییت ییییی یی ییییی آن دارد، نوع ییر و آب و ییای ییییی در ییییییی یییییت یییییییار ایی.

یییه ییییی یییییت ییر یییی یییف:
ییییی ییی و ریی و یییییی ییرج یین ییده و ییک از آییی از راهییی ییییی یییییت یییی ایی.

یییییی یییییت در آب ییش:
درباره ی یییه یییف یییییت می بایست ییی از ییی ییا یییییت در دو ییی دایی آب ییییییه و در ییییی آیی ییای یییی دایی آب ریییی شوند.

ایی ییی ییییاری یییییت ییییی یییی، یی ییت ییییی ییییان آییی را یییف یید، یی و ییز یین یییییت در آب از یییییییی یییی یین ییده و ایی دریییی ایی یی ییمزدیی و ییراخ یین یییییت ییی ییی از یییی ییییییی یییف ییدن آن ایی.

آیی یییییت ییی از یییف در آب ییییییه شوند یی ییی ؟
ییی ییدن یییییت ییییی یی ییع ییا دارد. یی یییان یییل ییای درییییدن یییییی یی یییی ییید ییی از یییف یییییی ییت زیییی در آب ییییییه یید.

 


ییییاری یییییت در ییف ییی ییییص:
یییییت دایی یییی را دایی ییفییی ییییص دردار بریزید و ییی در ایییر ییییاری نمایید.
ییی ییییاری یییییت یییییی ییی و ییی یییی.

برای شناسایی حبوبات آلوده این دو روش را به کار ببرید:
الف) چنانچه حبوبات بسته بندی شده خریداری می کنید، بسته را در دست چپ بگیرید و با انگشت وسطی دست راست به آن ضربه بزنید. چنانچه حشره داشته باشد، به سمت نایلون می‎آید و دیده می شود.

ب) مقداری حبوبات در آب بریزید. در این صورت حبوبات سوراخ‏دار به سطح آب می آیند و شما آنها را جدا می کنید. در ضمن بر اثر خیس خوردن، حشرات موجود در دانه حبوبات، به روی آب می آیند که باید قبل از مصرف، آنها را جدا کنید.

روش نگهداری حبوبات:
دو نکته گفتنی است:
الف) این مطلب برای حبوبات خشک ذکر شده است.
ب) جبوبات جزء مواد غذایی هستند که دیر فاسد می‎شوند.
با توجه به این دو تذکر, می توان حبوبان را در جای خشک و خنک به مدت یک سال نگهداری کرد. اگر چه به طور معمول, مدت نگهداری حبوبات (تاریخ تولید و انقضا) بر روی بسته آن نوشته شده است، قرار دادن حبوبات در محل های مرطوب, سبب رشد کپک ها بر روی حبوبات می شود. در ضمن, به دلیل حساس بودن لوبیای چشم بلبلی می توان برای نگهداری آن از یخچال استفاده کرد.

روش هایی دیگر جهت نگهداری حبوبات:
1- لابه لای حبوبات چند برگ از درخت گردو قرار دهید .
2- حبوبات را با نمک فراوان مخلوط کنید .
3- حبوبات را داخل فریزر نگهداری کنید .
4- می توانید حبوبات را فقط یک جوش داده ( آب را جوش آورده حبوبات را داخل آب جوش بریزید تا یک جوش بخورد ) داخل آبکش ریخته و آنرا خشک کنید به هیچ عنوان دچار آسیب دیدگی نمی شوند (روش قدیمی ها)

روش پخت حبوبات:
برای کاهش نفخ ناشی از آن, حبوبات را به مدت 12 ساعت در آب سرد خیس کنید و سپس آن را عوض کنید و دور بریزید. حبوبات خیس شده را جداگانه بپزید و مصرف کنید. در ضمن می توانید آن را با مواد خوراکی دیگر مخلوط کنید. در این عمل, مقدار زیادی از قندهای جذب ‎نشدنی و مواد سمی که موجب نفخ می شود, از حبوبات جدا می شوند.یادآوری می شود جدا کردن پوست حبوبات، سبب هضم آسان‎تر آنها خواهد شد .

ارزش غذایی:
حبوبات پس از غلات, دومین منبع مهم غذایی محسوب می شود. حبوبات یا «بنشن» حاوی مقدار زیادی پروتئین، مقداری کربوهیدرات و مقدار نسبتا فراوانی مواد معدنی است. همچنین, مقدار زیادی از ویتامین های گروه « ب» به استثنای «ریبوفلاوین» را دارد.
ارزش زیستی پروتئین حبوبات از گوشت کمتر است و این کمی ارزش به علت کمبود «اسیدهای آمینه گوگرد دار» مانند «متیونین» و «سیستئین» در این مواد خوراکی است.

جایگاه غذایی حبوبات:
در هرم راهنمای غذایی، حبوبات جزء گوشتها محسوب می شود؛ زیرا حبوبات از نظر پروتئینی بسیار غنی اند. پروتئین حبوبات 2 تا 3 برابر غلات و 10 تا 20 برابر بیشتر از گیاهان غده ای ( نشاسته ای) است. به طور معمول, حبوبات را «گوشت مردم فقیر» می نامند.
همچنین, دانه های حبوبات, از نظر آهن و کلسیم غنی است. 2 تا 3 واحد حبوبات معادل 1 تا 5/1 لیوان حبوبات پخته شده است.

اختلالات گوارشی:
حبوبات به علت وجود مقدار زیادی از قندهای غیرقابل جذب و مواد سمی، هنگام مصرف، ممکن است ایجاد اختلالات گوارشی بویژه «نفخ شکم» کند.
این قندها در روده کوچک هضم نمی شوند؛ زیرا آنزیم مناسب آن وجود ندارد. بنابر این, آنها هضم نمی‎شود و وارد روده بزرگ می شود، جایی که باکتریهای تخمیرکننده موجب تولید گاز می شود و همچنین, سبب عوارضی مانند: اسهال، دل آشوب و دل درد می گردد.

کاهش اختلالات گوارشی
به هنگام خیساندن و شستشوی حبوبات, سموم محلول در دانه های آنها خارج می شود، بنابر این باید:
الف) پختن آنها در مقدار آب کافی و خارج ساختن آب, قبل از مصرف با دقت انجام گیرد.
ب) خیس کردن دانه در آب سرد برای تمام طول شب انجام شود. به طور کلی خیساندن حبوبات قبل از پخت, سبب کاهش اختلالات گوارشی در هنگام هضم می شود.

910 بازدید

  • اشتراک گذاری