مشخصات کیفی آلو

مشخصات کیفی آلو ، آلوي خشك بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:

۱-از مشخصات کیفی آلوي خشك بايد داراي رنگ ، بو و مزه طبيعي باشد.

۲-آلوي خشك بايد عاري از آفت زنده باشد.

۳-ميزان رطوبت در آلوي خشك آفتابي نبايد از  ۱۵درصد و در آلوي خشك گوگردي از  ۱۷درصد بيشتر باشد.

۴-ميزان آفت زدگي نبايد از  ۵درصد بيشتر باشد.

۵-ميزان مواد خارجي نبايد از  ۰/۵درصد بيشتر باشد.

۶-ميزان آلودگي نبايد از  ۵درصد بيشتر باشد.

۷-ميزان كم گوشتي نبايد از  ۱۰درصد بيشتر باشد.

۸-ميزان انيدريد سولفورو در آلوي خشك گوگردي نبايد از  ۲در هزار بيشتر باشد.

کارشناسان،متخصصان و خریداران خشکبار خصوصا آلو با استفاده از این جدول و مشخصه که توسط بازار خشکبار و حبوبات ایران تهیه و تنظیم شده است، می توانند از ویژگی های کیفی آلو به راحتی آگاه شوند

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید