خریدار خشکبار

خریدار خشکبار
خرید انواع خشکبار بصورت تناژ

آلو بخارا، کشمش، انجیر، توت خشک و گردو با پوست

رستمی ۰۹۳۶۶۰۸۱۲۰۳