خریدار خشکبار

خرید انواع خشکبار به صورت تناژ

آلو بخارا، کشمش، انجیر،توت خشک و گردو با پوست

زارعی ۰۹۳۵۱۵۹۹۴۹۰- ۰۲۱۸۸۷۰۴۳۰۱

 

 

 

خرید انواع خشکبار بصورت تناژ

آلو بخارا، کشمش، انجیر، توت خشک و گردو با پوست

رستمی ۰۹۳۶۶۰۸۱۲۰۳