استاندارد ها

استاندار خشکبار و حبوبات

استاندار خشکبار و حبوبات همانند سایر محصولات کشاورزی در نقاط مختلف جهان ویژگی ها و مشخصه های مختلفی دارند. بنابراین استانداردهای محصولات و میزان مجاز ضایعات آنها بسته به منطقه جغرافیایی و درجه محصولات با هم متفاوت است. بازار خشکبار و حبوبات ایران استانداردها و مشخصه های انواع محصولات مانند نخود، عدس، لوبیا و … را گردآوری و در جداولی طبقه بندی کرده است. همچنین استانداردهای بین المللی مانند استاندارد کدکس را در صورت وجود در این جداول قرار دارند. امید است این استانداردها به انتخاب مناسبترین محصول توسط خریداران محترم یاری رساند و بتواند مبنایی برای قیمتگذاری صحیح خشکبار و حبوبات در ایران ایجاد کند.

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.