استاندارد انواع لوبیا قرمز

استاندارد انواع لوبیا قرمز

استاندارد انواع لوبیا قرمز ، دستورالعمل ها و کدهای بین المللی کدکس (C O D E X  A L I M E N T A R I U S)  منجر به امنیت و انصاف در مبادلات جهانی غذا شده است. کدکس برای تمامی مواد غذایی از جمله لوبیا قرمز و سایر حبوبات استاندارد کیفی مشخصی اعلام کرده است که از اعتبار جهانی برخوردار است و فائو نیز از  این استاندارد استفاده می نماید. این استاندارد موجب شده است که مصرف کنندگان مواد غذایی از جمله حبوبات به کیفیت مواد غذایی خریداری شده اعتماد داشته باشند و واردکنندگان نیز بتوانند مبنایی برای مشخصه های دقیق محصولاتی که خریداری می کنند، در اختیار داشته باشند.

استاندارد لوبیا قرمز

نویسنده مطلب: admin